การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12

17 ก.พ. 60

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ THE REGENT CHA BEACH RESORT ทางบริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมสัมมนา

การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 12 (ANNUAL CONCRETE CONFERENCE 12)

นวัตกรรมคอนกรีตสำหรับวัสดุก่อสร้างในอนาคต เพื่อแสดงความคิดเห็น และศักยภาพเกี่ยวกับคอนกรีตในอนาคต

มีการนำเสนอเทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบา เค บล็อค ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@k-block.com